Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chồi, nụ, lộc
  in bud
  đang ra nụ, đang nảy lộc
  nip something in the bud
  xem nip
  Động từ
  (-dd-)
  ra chồi, ra nụ, nảy lộc
  cây cối năm nay ra chồi sớm

  * Các từ tương tự:
  buddahood, budded, budder, buddha, Buddhism, Buddhist, buddhistic, buddhistical, budding