Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự mọc mầm; đâm chồi; nảy chồi