Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

germinate /'dʒə:mineit/  

 • Động từ
  [làm cho] nảy mầm
  heat and moisture will germinate the seed
  nhiệt và độ ẩm sẽ làm cho hạt nảy mầm
  I don't know how the idea first germinate in my mind
  (nghĩa bóng) tôi không biết ý tưởng đó đã nảy sinh trong đầu óc tôi như thế nào