Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sprouted soya /'sprautid'sɔiə/  

  • Danh từ
    giá đậu tương