Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật) tược, chồi
    con, con cháu (nhà dòng giống)

    * Các từ tương tự:
    scion-rooted, scionphilous, scionphyll, scionphyte