Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ưa tối; ưa bóng