Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shooting-brake /'∫u:tiŋbreik/  

  • Danh từ
    (Anh, cũ)
    như estate car