Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mushroom /'mʌ∫rʊm/  

 • Danh từ
  nấm
  nấm xào
  mushroom soup
  xúp nấm
  Động từ
  (thường)
  (đôi khi xấu) phát triển nhanh như nấm
  những toà nhà chung cư và trụ sở cơ quan mọc lên như nấm khắp thành phố
  go mushrooming
  hái nấm

  * Các từ tương tự:
  mushroom cloud, mushrooming