Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shooting star /∫u:tiŋ 'stɑ:[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác falling star)
    (thiên văn học)
    sao băng