Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shooting-gallery /'∫u:tiŋgæləri/  

  • Danh từ
    phòng tập bắn