Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chuyển động rít ầm lên; đổ sầm xuống
  trong cơn lốc ngói ở mái nhà rơi ầm xuống
  chị ta trượt chân và ngã sầm xuống cầu thang

  * Các từ tương tự:
  hurtless