Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

headlong /'hedlɔη/  

  • Tính từ, Phó từ
    đầu xuống trước
    fall headlong
    ngã đâm đầu xuống
    vội vã, hấp tấp