Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có hại, không gây tác hại, không gây tổn thương
    không bị tổn thương