Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shooting-coat /'ʃu:tiɳkout/  

  • Danh từ
    áo đi săn