Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-zz-)
  vèo, vù
  một viên đạn vèo qua tai tôi
  the days seemed to whiz by
  chuỗi ngày như vù qua

  * Các từ tương tự:
  whizkid, whizz, whizz kid, whizz-bang, whizzer