Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  chạy nhanh
  you'll have to scoot if you want to catch the bus
  anh phải chạy nhanh lên nếu anh muốn bắt kịp chuyến xe buýt

  * Các từ tương tự:
  scooter