Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

offshoot /'ɒf∫u:t/  /'ɔ:f∫u:t/

 • Danh từ
  (thực vật)
  chồi gốc; tược
  ngắt bỏ các chồi gốc ở cây
  the offshoot of a wealthy family
  (nghĩa bóng) nhánh của một gia đình giàu có