Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shooting war /'ʃu:ti'wɔ:/  

  • Danh từ
    chiến tranh nóng (để phân biệt với chiến tranh lạnh, chiến tranh cân não)