Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shooting-box /'ʃu:tiɳbɔks/  

  • danh từ
    lều đi săn, lán đi săn