Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shooting match /'∫u:tiŋmæt∫/  

  • the whole shooting match
    xem whole