Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caboodle /kə'bu:dl/  

  • Danh từ
    the whole caboodle (khẩu ngữ)
    tất cả, mọi thứ