Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wholeness /həʊlnis/  

  • Danh từ
    sự trọn vẹn, sự toàn bộ
    sự nguyên vẹn