Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chính trực, tính liêm khiết
    sự toàn vẹn, tình trạng nguyên vẹn
    giữ gìn sự nguyên vẹn lãnh thổ của một quốc gia