Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coherence /kəʊ'hiərəns/  

  • Danh từ
    (cách viết khác coherency /kəʊ'hiə-rənsi/)
    sự mạch lạc, sự chặt chẽ