Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đức, đạo đức; đức hạnh
  lead a life of virtue
  sống một cuộc sống đức hạnh
  a paragon of virtue
  người mẫu mực về đạo đức
  đức tính tốt
  patience is a virtue
  lòng kiên nhẫn là một đức tính tốt
  ưu điểm
  chiếc ghế này có ưu điểm là điều chỉnh được
  đức hạnh; trinh tiết
  lose one's virtue
  mất trinh
  by virtue of something
  vì, với tư cách
  he was exempt from charges by virtue of his youth (of being so youngof the fact that he was so young)
  nó được miễn không phải trả tiền vì còn quá bé
  make a virtue of necessity
  vui vẻ, chấp nhận làm vì đằng nào cũng phải làm
  vì cạn tiền nên tôi vui vẻ chấp nhận bỏ thuốc lá
  a woman of easy virtue
  xem woman
  virtue is its own reward
  đức hạnh tự nó đã là một phần thưởng

  * Các từ tương tự:
  virtueless