Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goodness /'gʊdnis/  

 • Danh từ
  lòng tốt; sự tốt bụng
  tinh chất, chất bổ
  much of the goodness in food may be lost in cooking
  nhiều chất bổ trong thức ăn có thể mất đi khi nấu nướng
  soil with a lot of goodness
  đất màu mỡ
  (dùng như một thán từ) trời
  Goodness me!
  Trời ơi!
  God (goodness; Heavens) know
  xem know
  have the goodness to do something
  vui lòng làm gì
  have the goodness to step this way
  xin [vui lòng] đi theo lối này
  honest to God (goodness)
  xem honest
  to God (goodness; Heaven)
  xem god

  * Các từ tương tự:
  Goodness of fit