Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Mức độ phù hợp
    Một cụm thuật ngữ chung mô tả mức độ phù hợp số liệu của một phương trình kinh tế lượng đựơc ứơc lượng