Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chất duy nhất, tính chất độc nhất
    tính chất thống nhất
    tính chất tổng thể, tính chất hoà hợp
    tính chất không thay đổi