Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

veracity /və'ræsəti/  

  • Danh từ
    tính chân thực
    I don't doubt the veracity of your report
    tôi không nghi ngờ tính chân thực của bản báo cáo của anh
    tính xác thực