Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rectitude /'rektitju:d/  /'rektitu:d/

  • Danh từ
    tính ngay thẳng