Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

respectability /ri,spektə'biləti/  

  • Danh từ
    tính chất đứng đắn; tính chất đàng hoàng