Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nguyên tắc xử thế, đạo đức
  giá trị đạo đức; bài học đạo đức
  Hệ thống giáo lý
  Christian morality
  Hệ thống giáo lý đạo Cơ đốc

  * Các từ tương tự:
  morality play