Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều dùng như số ít
    đạo đức, luân thường đạo l
    đạo đức học
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nguyên tắc xử thế (một cá nhân); nội quy (một tổ chức)