Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ behavior)
  cách ứng xử, tư cách
  she was ashamed of her children's bad behaviour
  bà ta thẹn vì tư cách xấu của các con bà
  tập tính
  study the behaviour of bees
  nghiên cứu tập tính của ong
  be on one's best behaviour
  xem best.
  behavioural (từ Mỹ behavioral)

  * Các từ tương tự:
  behavioural, Behavioural equation, Behavioural expectations, Behavioural theories of the firm, behaviourism, behaviourist