Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

behavioural /bi'heivjərəl/  

 • Tính từ
  (từ Mỹ behavioral)
  [thuộc] ứng xử
  behavioural science
  khoa ứng xử

  * Các từ tương tự:
  Behavioural equation, Behavioural expectations, Behavioural theories of the firm