Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Behavioural expectations   

  • (Kinh tế) Kỳ vọng dựa trên hành vi
    Một quan điểm về sự hình thành các kỳ vọng dựa trên các yếu tố tâm lý và xã hội