Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Behavioural theories of the firm   

  • (Kinh tế) Các lý thuyết dựa trên hành vi về hãng; lý thuyết về hãng dựa trên hành vi
    Một nhóm các lý thuyết coi hãng như một liên minh của các phân nhóm mà mục đích của chúng vốn dĩ mâu thuẫn nhau. Xem XEFFICIENCY