Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

behaviourism /bi'heivjərizəm/  

  • Danh từ
    (triết học) (từ Mỹ behaviorism)
    chủ nghĩa hành vi