Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

behaviourist /bi'heivjərist/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ behaviorist)
    người theo chủ nghĩa hành vi