Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

righteousness /'rait∫əsnis/  

  • Danh từ
    tính chất hợp đạo lý
    tính chất chính đáng