Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correctness /kə'rektnis/  

  • Danh từ
    sự đúng, sự chính xác
    sự đứng dắn, sự phải phép