Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incorruptibility /,iŋkərʌptə'biləti/  

  • Danh từ
    tính không thể mua chuộc được
    tính không thể phân hủy, tính không thể rữa được