Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

totalitarian /,təʊtæli'teəriən/  

  • Tính từ
    (chính trị)
    cực quyền

    * Các từ tương tự:
    totalitarianism