Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dictatorial /,diktə'tɔ:riəl/  

  • Tính từ
    độc tài

    * Các từ tương tự:
    dictatorially, dictatorialness