Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

omnipotent /ɒm'nipətənt/  

  • Tính từ
    có quyền tuyệt đối
    the omnipotent officials
    các quan chức có quyền tuyệt đối