Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chỉ chế độ, chính thể, sự