Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

domineering /,dɒmi'niəriη/  

  • Tính từ
    độc đoán; hống hách; hà hiếp

    * Các từ tương tự:
    domineeringly