Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

domineeringly /,dɒmi'niəriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] độc đoán;[một cách] hống hách, [một cách] hà hiếp