Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

authoritarian /ɔ:,θɒri'teəriən/  

 • Tính từ
  độc đoán
  an authoritarian regime
  một chế độ độc tài
  Danh từ
  người độc đoán

  * Các từ tương tự:
  authoritarianism