Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

autocratic /,ɔ:tə'krætik/  

  • Tính từ
    chuyên chế

    * Các từ tương tự:
    autocratical, autocratically